නිෂ්පාදන කාණ්ඩ

අපි SHUNDA නිෂ්පාදකයාට ප්ලාස්ටික් පත්‍රයේ වසර 20 ක පළපුරුද්දක් ඇත: නයිලෝන් ෂීට්, HDPE පත්‍රය, UHMWPE පත්‍රය, ABS පත්‍රය.ප්ලාස්ටික් සැරයටිය: නයිලෝන් සැරයටිය, පීපී සැරයටිය, ABS සැරයටිය, PTFE සැරයටිය.ප්ලාස්ටික් ටියුබ්: නයිලෝන් ටියුබ්, ඒබීඑස් ටියුබ්, පීපී ටියුබ් සහ විශේෂ හැඩැති කොටස්.

තවත් කියවන්න

විශේෂාංග නිෂ්පාදන