ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗങ്ങൾ

ഞങ്ങൾ SHUNDA നിർമ്മാതാവിന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ 20 വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട്: നൈലോൺ ഷീറ്റ്, HDPE ഷീറ്റ്, UHMWPE ഷീറ്റ്, എബിഎസ് ഷീറ്റ്.പ്ലാസ്റ്റിക് വടി: നൈലോൺ വടി, പിപി വടി, എബിഎസ് റോഡ്, PTFE റോഡ്.പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ്: നൈലോൺ ട്യൂബ്, എബിഎസ് ട്യൂബ്, പിപി ട്യൂബ്, പ്രത്യേക ആകൃതിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം